Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen tussen de opdrachtgever en Profinno.

Artikel 2. Totstandkoming van een overeenkomst
2.1
Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever Profinno een opdracht per e-mail verstuurd en Profinno deze opdracht bevestigd middels een e-mail bericht.
2.3 In geval van strijdigheid tussen een overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 3. Offertes
3.1
Offertes of vergelijkbare mededelingen verplichten Profinno niet tot het sluiten van een overeenkomst met een (potentiële) klant.
3.2 Offertes gelden 14 dagen tenzij anders vermeld op de offerte.
3.3 Profinno behoudt zich het recht om offertes te herroepen, ook nadat de klant een offerte heeft geaccepteerd.

Artikel 4. Prijzen en tarieven
4.1
Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen die Profinno hanteert excl. B.T.W.
4.2 Profinno behoudt zich het recht om prijzen doorgaans te wijzigen. Bij een wijziging wordt de klant minimaal een maand van te voren over de prijswijziging ingelicht.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
5.1
Profinno stuurt facturen doorgaans op elektronische wijze, per e-mailm, naar haar klanten. Indien gewenst kan de klant de facturen ontvangen per post, dit brengt wel de minimale kosten van € 1,50 per factuur met zich mee.
5.2 Profinno behoudt zich het recht om kosten te berekenen op elektronische betalingsmethoden.
5.3 Indien de klant niet binnen de overeengekomen tijd een factuur voldoet stuurt Profinno de klant een herinnering per mail. Mocht de klant, na herhaaldelijk verzoek van Profinno de betaling nog niet hebben voldaan dan kan Profinno besluiten de klant een verhoging van het totaalbedrag op te leggen en/of de door de klant afgenomen diensten blokkeren. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten het betalingstermijn niet op.

Artikel 6. Ontbinding
6.1
De klant is gerechtigd overeenkomsten op te zeggen aan het einde van een overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
6.2 De opzegging van een overeenkomst kan zowel per post als per e-mail.
6.3 Profinno behoudt zich het recht om zonder de tussenkomst van de rechter de levering van producten of diensten op te schorten indien de klant zijn verplichtigingen niet nakomt.
6.4 De klant kan een overeenkomst met onmiddelijke ingang beëindigen wanneer Profinno in grove mate nalatig is geweest in de nakoming van haar verplichtigingen.

Artikel 7. Verplichtigingen van Profinno
7.1 Profinno is verplicht om haar uiterste best te doen om haar verplichtigingen na te komen. Profinno kan dit echter niet altijd garanderen.
7.2 Profinno zal haar uiterste best doen om vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens te voorkomen; de klant is hiervan echter niet gevrijwaard.
7.3 Tenzij enige wettige verplichting of rechterlijke uitspraak Profinno verplicht, zal Profinno zich onthouden van inzage in persoonlijke gegevens in bijvoorbeeld e-mail berichten of andere bronnen.
7.4 Profinno zal klachten betreffende geleverde producten en/of diensten serieus nemen en zo spoedig mogelijk naar wens oplossen.

Artikel 8. Verplichtigingen van klanten
8.1
De klant is verplicht om alle verplichtigingen uit de gesloten overeenkomst na te komen.
8.2 De klant is verplicht zich te onthouden van verspreiding van kinderporno, racistische uitingen of beledigende uitingen via de computersystemen van Profinno.
8.3 De klant is verplicht zich te onthouden van het verzenden van spam via computersystemen van Profinno. Het is ook niet tegestaan toegang te verschaffen tot computersystemen van Profinno waar de klant geen toestemming voor heeft.
8.4 De klant is verplicht zich te gedragen in het gebruik van de computersystemen van Profinno zodat andere klanten geen hinder van de klant ondervinden.
8.5 Indien er wijziging optreedt in de klantgegevens dient de klant Profinno hiervan op de hoogte te stellen. Profinno kan in sommige gevallen vragen om een kopie van wettelijke indentiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1
 Profinno is niet aansprakelijk voor schade door misbruik van derden van gegevens die Profinno opslaat bij het nakomen van haar verplichtingen in de overeenkomst.
9.2 Profinno is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die op enigerlei is ontstaan door derden op de geleverde diensten of producten van Profinno.
9.3 Profinno is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van klanten.

Artikel 10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht behoudt Profinno zich het recht het leveren van diensten en/of producten op te schorten zolang de overmacht van toepassing is.
10.2 Tekortkomingen in de uitvoering van een overeenkomst kan tijdens overmacht niet toegerekend worden bij Profinno en geeft de klant niet het recht de overeenkomst te beëindigen of het recht op een schadevergoeding.

Artikel 11. Privacy
11.1
De klant geeft Profinno toestemming om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te slaan in een databestand.
11.2 Zowel klant als Profinno zal correspondentie en alle vertrouwelijke informatie strikt geheim houden en niet vrij geven aan derden.

Klanten Login

Gebruikersnaam
Wachtwoord